Bắt buộc!

validate[required]
Bắt chuỗi hợp lệ Một số chuỗi như điện thoại, email, địa chỉ ip ... (phone, url, ip, email..etc)
Ta cần bắt định dạng cho nó . Ví dụ
Nhập đường link :
validate[required,custom[url]]
So sánh 2 chuỗi
Dùng hàm quy định
Bắt lỗi có điều kiện
MinSize
MaxSize
Giá trị nhỏ nhất
Giá trị lớn nhất
Quá khứ
Tương lai
Bắt lỗi theo nhóm


Khoảng ngày tháng
Khoảng thời gian
Credit Card